Jelentkezés művészeti iskolába

Már mű­kö­dő cso­port­ja­ink­hoz fél­év­kor és tanév ele­jén lehet csat­la­koz­ni.

Be­irat­ko­zás­sal kap­cso­la­tos kér­dé­se­ik­kel ke­res­sék: Nagy Andrea igazgatóhelyettesnél.

Jelentkezési lap - 2020 (MŰVÉSZETI) LETÖLTÉS

Minden felvételt nyert új növendék, illetve tanulmányait folytatni kívánó tanuló számára a beiratkozás a tanév rendjében meghirdetett időpontban a tanév lezárása után kerül sor.